تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پل معلق شیشه ای که بر روی کوهستان چانگ شان در استان شانکسی چین قرار دارد، در 29 ژوئن 2018 به روی عموم مردم باز شد. این پل 168 متر طول دارد و ضخامت شیشه های آن به یک متر می رسد تا 6 تن بار را تحمل می کند.
صراط:

   #چین