تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پوشش، همانطوری که از اسمش پیداست به دو معنا به کار می رود.هم معنای لباس و جامه می دهد و هم اینکه می تواند به معنی پوشاندن به کار رود. فیلمی در همین رابطه را مشاهده کنید.

منبع: گروه تولید جام جم آنلاین