تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

رسانه کلیک – فیلم مستقل جوکر در آینده نزدیک وارد مراحل تولید می شود و واکین فینیکس بازیگر فیلم هایی مانند گلادیاتور بازی در این نقش را بر عهده گرفته است.

فیلم مستقل جوکر به وسیله شرکت فیلم سازی خواکین فینیکسفیلم جوکرواکین فینیکس