تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

عرق کردن در حین خواب شبانه، حس ناخوشایندی دارد؛ اما این مساله می تواند صرفاً بخاطر گرما نباشد بلکه دلایل مختلفی ممکن است عامل ایجاد این پدیده نامطلوب شوند. این عوامل ممکن است موقتی و کم اهمیت باشند اما گاه نشان از بروز مشکل جدی جسمی است. در این اینفوگرافی به نگاهی مهمترین عواملی که ممکن است باعث تعریق شبانه شوند، نگاهی انداخته ایم.

   #اینفوگرافی