تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
تهران از امروز زودتر بیدار می شود؛ آغاز جنگ تجاری چین و آمریکا؛ گریز مالیاتی صاحبان سود و ثروت؛ بسته اروپا پر از خالی بود و پایان تلخ سلسائو؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه های امروز کشورند. به گزارش عصر امروز تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز (شنبه، 16 تیر) را در قسمت پایین مشاهده می کنید.

   #چین