تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری فارس: صفحه نخست روزنامه های امروز

محتکران گران فروش دولتی انبارها را خالی کنند،اتحادیه اروپا متعهد به حفظ برجام است،خجالت کواکبیان از حمایت کردن از دولت، افزایش بی رویه قیمت خودرو صدای مجلس را هم درآورد، دوپینگ جدیدبای خودروسازان گرانفروش، دسصتور روحانی علیه گرانی ، گرانی امروز حباب است با وعده های دیروز و انهدام کشتی سعودی با موشک های یمن از جمله عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه های امروز کشور است.

13970324000017_Test_PhotoL.jpg

13970324000015_Test_PhotoL.jpg

13970324000040_Test_PhotoL.jpg

13970324000039_Test_PhotoL.jpg

13970324000037_Test_PhotoL.jpg

13970324000031_Test_PhotoL.jpg

13970324000032_Test_PhotoL.jpg

13970324000030_Test_PhotoL.jpg

13970324000024_Test_PhotoL.jpg

13970324000065_Test_PhotoL.jpg

13970324000047_Test_PhotoL.jpg

13970324000070_Test_PhotoL.jpg

13970324000077_Test_PhotoL.jpg

13970324000086_Test_PhotoL.jpg

13970324000087_Test_PhotoL.jpg

13970324000089_Test_PhotoL.jpg

13970324000013_Test_PhotoL.jpg

13970324000074_Test_PhotoL.jpg

13970324000083_Test_PhotoL.jpg

13970324000039_Test_PhotoL.jpg

13970324000095_Test_PhotoL.jpg

13970324000096_Test_PhotoL.jpg

13970324000097_Test_PhotoL.jpg

13970324000098_Test_PhotoL.jpg

13970324000099_Test_PhotoL.jpg

13970324000100_Test_PhotoL.jpg

13970324000101_Test_PhotoL.jpg

13970324000102_Test_PhotoL.jpg

13970324000103_Test_PhotoL.jpg

13970324000104_Test_PhotoL.jpg

13970324000105_Test_PhotoL.jpg

   #قیمت خودرو #روحانی #خودرو #برجام