تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

   #رئیس جمهور #روحانی #بورس #بازار ایران #احتکار