تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
فرماندار کهگیلویه در جلسه ی شورای اداری بخش چاروسا از اجرای «طرح آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای اشتغال زایی در این بخش خبر داد.

فرماندار کهگیلویه در جلسه ی شورای اداری بخش چاروسا از اجرای «طرح آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای اشتغال زایی در این بخش خبر داد.

علی پوزش در این باره گفت: «طرح آسمان» بنیاد برکت که طرح بسیار مهمی برای اشتغال زایی است، در چاروسا اجرا می شود.

وی در خصوص «طرح آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اظهار داشت: «آسمان» کلمه ی اختصاری «آیین نامه ی سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی» است و این طرح به منظور فقرزدایی و ایجاد معیشت پایدار و محرومیت زدایی از طریق توانمندسازی جامعه ی محلی، کارآفرینی اجتماعی و ارتقای سطح درآمد با هدف توسعه ی اشتغال پایدار، توان افزایی مردم در سطح مناطق هدف در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، افزایش سطح خوداتکایی و مشارکت و مسئولیت پذیری مردم در توسعه ی محل سکونت، فعالیت می کند.

   #اشتغال #کارآفرینی

محتوای خبر «طرح اشتغال زایی آسمان توسط بنیاد برکت در بخش چاروسا» را در سایت «فرارو» ببینید