تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: احمد بیگدلی، رامین نورقلی پور، علی محمد مرادی، سید علی ادیانی و حسن کامران.
احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806101194304479.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201806101194304479.jpg حمیدرضا راهل Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806104161911780.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201806104161911780.jpg حمیدرضا راهل Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806109190161231.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201806109190161231.jpg حمیدرضا راهل Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

  

محتوای خبر «ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی» را در سایت «خانه ملت» ببینید