تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
نمایشگاه دایمی صنایع دستی چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت با حضور علی مونسان، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پویا محمودیان، سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و جمعی از هنرمندان صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طی مراسمی افتتاح شد.
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
سخنرانی پویا محمودیان، سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در مراسم افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
سخنرانی پویا محمودیان، سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در مراسم افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
حضور علی مونسان، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مراسم افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
حضور علی مونسان، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مراسم افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توسط علی اصغر مونسان
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توسط علی اصغر مونسان
pixel.gif
تقدیر از خبرنگار حوزه صنایع دستی ایسنا در مراسم افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
تقدیر از خبرنگار حوزه صنایع دستی ایسنا در مراسم افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
تقدیر از هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی در مراسم افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی
تقدیر از هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی در مراسم افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
بازدید علی اصغر مونسان و پویا محمودیان از نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
بازدید علی اصغر مونسان و پویا محمودیان از نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
pixel.gif
بازدید علی اصغر مونسان از نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
بازدید علی اصغر مونسان از نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

   #صنایع دستی #نمایشگاه #هنرمندان #رییس جمهور

محتوای خبر «تصاویر / افتتاح نمایشگاه دایمی صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» را در سایت «ایران خبر» ببینید