تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مطالعات منش ملّی موافقان و مخالفان زیادی دارد. یکی از قوی ترین استدلال های مخالفان این دسته مطالعات آن است که چگونه می توان با وجود تمایزات طبقاتی، جنسیتی، تحصیلی و تجارب متفاوت خانوادگی، شغلی، و امثالهم برای تمام یا اکثریت اعضای یک ملّت، شخصیت یاویژگی های خاصی قائل شد. این وضعیت به خصوص هنگامی حادتر می شود
که با جامعۀ متکثرتری مثل ایران سر و کار داشته باشیم، جامعه ای با چندین قومیت و زبان مادری، مذاهب متنوع و اقلیم های گوناگون.
دغدغۀ ما در اینجا ذکر انتقادات وارد بر مطالعات منش ملّی و پاسخگویی به آنها یا موجّه جلوه دادن چنین مطالعاتی نیست، چرا که خود درصدد مطالعه ای از این جنس نیستیم. نگاه ما به موضوع، نگاه موافقت یا مخالفت نیست بلکه پرسش از چگونگی است. فارغ از مخالفت و موافقت ما، اظهارنظر و مطالعه دربارۀ منش ملّی ایرانیان همیشه در جریان بوده و موضوع کار ما، بررسی اسناد مربوط به آنها است. اما سوای از وجود یا عدم وجود اشتراکاتی در سطح ملّت ایران، به بررسی دلایلی می پردازیم که پرداختن به منش ملّی را ـ حداقل ازجنبه های غیرعلمی ـ موجّه می سازد.