تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

از اواخر سال 94 به تیم نویسندگان چرخان پیوسته و از آن زمان تاکنون با نهایت علاقه و اشتیاق به همکاری خود با این تیم دوست داشتنی ادامه داده ام. همیشه در حال یادگیری هستم و هیچ گاه از مطالعه به دور نبوده و نخواهم بود.

   #شاسی بلند