تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گروه عکس: خالد الحمادی، عکاس اماراتی تصاویر زیبایی از بناهای مختلف شهر ابوظبی در هوای مه آلود و در میان ابرها گرفته است.