تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کیپ دوازده ساله بود. آن قدر بزرگ شده بود که درتابستان، وقتی پدر و مادرش به سر کار می روند، او تنها در خانه بماند. اما زمانی که آن ها بیرون بودند، کیپ باید کارهای خانه را انجام می داد تا پول تو جیبی بگیرد!
البته کیپ به انجام دادن کار سخت عادت داشت. او علاوه بر این که به مدرسه می رفت، شغل اکتشاف فضا هم داشت.
کاشفان فضا کهکشان های ناشناخته را در اعماق فضا کشف می کردند. آن ها دنبال زمین۲ می گشتند. دیگر جای خالی روی سیاره ی زمین باقی نمانده بود و باید سیاره ی دیگری پیدا می شد تا انسان ها بتوانند روی آن زندگی کنند. هیچ سیاره ی دیگری در کهکشان راه شیری وجود نداشت که آب یا جوّ و هوای مناسب داشته باشد.
کاشف فضا بودن افتخار بزرگی محسوب می شد، اما مسئولیت بزرگی هم بود. آینده ی زمین به کیپ و ۴۹ کاشف دیگر بستگی داشت.
کیپ باید تا یک ساعت دیگر به مأموریت بعدی اکتشاف فضا می رفت!
کیپ در آپارتمانشان در طبقه ی ۲۳۴۲، ماده ی پاک کننده را روی آینه ی دستشویی پاشید. این جدیدترین مدل بهترین «تو» بود. بهترین «تو» به جای آن که ظاهر واقعی شما را نشان دهد، شما را در انواع و اقسام مدل مو و لباس نشان می داد.

   #مدل مو