تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ساخت نارنجک دستی به مصدومیت شدید یک جوان 1۹ ساله، تخریب خانه دو طبقه و مجروحیت یک آتشنشان منجر شد.
سرویس عکس و فیلم فردا: ساخت نارنجک دستی به مصدومیت شدید یک جوان ۱۹ ساله، تخریب خانه دو طبقه و مجروحیت یک آتشنشان منجر شد.
تصاویری از محل انفجار و تخریب خانه دو طبقه در تهران