تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بسته خبری ۱۴ اسفند ۹۶در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته اند. در این بسته صوتی «ایسنابیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز - ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - را مرور می کنیم. دریافت 3 MB