تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بسته خبری ۱۳ اسفند ۹۶در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته اند. در این بسته صوتی «ایسنابیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز - ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - را مرور می کنیم.