تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ماجرایی که در این کتاب از آن پرده برداشته شده، گوشه ای از مجموعه جنایات وحشتناکی است که در دوران دیکتاتوری محمدرضاشاه صورت گرفته و نویسنده، خود یکی از قربانیان آن است.
این ماجرا آنچنان که می خوانید سرگذشت دردناک بیش از ۱۰۰ نفر از ساکنین معمولی و بی گناه آستارا و حومه آن است که در جریان گسترش شکنجه، پای بعضی افراد عادی مناطق دیگر را نیز به میان کشید.

   #آستارا

محتوای خبر «پادشاه زندان ها : خاطرات زندان کاوه داداش زاده» را در سایت «فیدیبو» ببینید