تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

اهداف کلی:

آشنایی فراگیران با محیط زیست اهداف جزئی: 1- آشنایی فراگیران با مضرات آلودگی محیط زیست 2- آشنایی فراگیران با آلودگی هوا اهداف رفتاری: 1- فراگیران باید بتوانند دو مورد از مضرات آلودگی محیط زیست را نام ببرند. (دانستنی) 2- فراگیران باید بتوانند دو مورد از مضرات آلودگی هوا را نام ببرند. (دانستنی) 3- فراگیران باید بتوانند محیط آلوده و غیر را با هم مقایسه کنند. (مهارتی) 4- فراگیران باید نسبت به حفظ محیط زیست خود مسوولیت پذیر باشند. (نگرشی) 5- فراگیران باید بتوانند فواید محیط زیست پاکیزه را بیان کنند. (دانستنی) 6- فراگیران باید بتوانند دو مورد از عواملی که باعث آلودگی محیط زیست می شوند را نام ببرند. (دانستنی) وسایل موردنیاز: تصاویر و پوسترهایی از آلودگی محیط زیست و هوا- به همراه متن های از قبل آماده شده ارزشیابی ورودی: 1- محیط زندگی پاکیزه چه خصوصیاتی دارد؟ 2- چه اطلاعاتی از محیط زیست دارید؟ ایجاد انگیزه: معلم با نصب تصاویری از محیط زیست آلوده و سوال از آن در بچه ها ایجاد انگیزه می کند. ارائه درس: مرحله اول: مشخص کردن قسمت های مختلف برای هر فرد در گروه بخش اول: همه دوست دارند در محیط پاکیزه زندگی کنند. انسان عادت دارد که محیط زندگی خود را پاکیزه نگه دارد. ریختن آشغال و زباله در کوچه ها، جوی آب و خیابان ها باعث آلودگی شهر و محیط زیست می شود. آلودگی نیز باعث بروز انواع بیماری ها است. گذشته از این که ظاهر محیط زیست و خانۀ ما بدمنظره و زشت می گردد موجب می شود حشرات و جانوران موذی به درون خانه و محیط زندگی ما وارد شده و باعث بیماری و گاهی مرگ ما انسان ها شوند، در حالی که محیط پاک باعث نشاط و سلامت ما انسان ها است و فضای اطراف ما را زیبا می کند. بخش دوم: انسان ها برای نفس کشیدن به هوا نیاز دارند، هوایی که پاک و تمیز باشد در غیر این صورت باعث بروز انواع بیماری ها در انسان و حیوانات می گردد و گل های زیبا را نیز پژمرده و محیط زیست را از بین می برد. دود کارخانه ها و خودروها باعث آلودگی هوا شده و نفس کشیدن را برای موجودات زمین سخت می کنند و این امر کم کم باعث سوراخ شدن لایۀ اوزن گشته و برای مردمی که در زمین زندگی می کنند خطرآفرین است. ما باید در پاک نگه داشتن هوا تمام تلاش خود را بکنیم تا آسمانی همیشه آبی داشته باشیم. مرحله دوم: معلم ابتدا فراگیران را به 3 گروه 2 نفره تقسیم می کند که این تقسیم بندی از طریق قرعه کشی صورت گرفته و تصادفی می باشد. مرحله سوم: متن های مشخص شده را در اختیار اعضای گروه قرار داده تا هر فرد قسمت مربوط به خود را با دقت مطالعه کند تا برای سایر اعضای تیم تدریس کند. در این مرحله هر عضو می تواند از مطالب مربوط به خود خلاصه و نت برداری کند تا در هنگام تدریس به کتاب مراجعه ننماید. مرحله چهارم: همه اعضایی که مسوول تدریس بخش مشترک در هر گروه هستند کنار هم قرار می گیرند تا درک خود را از موضوع مشترک به هم انتقال دهند و اشکالات خود را نیز رفع کنند. مرحله پنجم: در این مرحله هر عضو به تیم خود برگشته و تدریس بخش مربوط به خود را آغاز می کند. این کار توسط تمام افراد انجام و کل مبحث توسط اعضا تدریس می شود. مرحله ششم: هر یک از شما فراگیران عزیز به سوالات زیر که از متن استخراج شده جواب بدهید. 1- چه چیزهای باعث آلوده شدن محیط زیست می گردند؟ الف- آشغال و زباله ب- حیوانات ج- انسان ها د- هیچ کدام 2- چه چیز عاملی باعث آلوده شدن هوا می گردد؟ الف- حیوانات ب- کارخانه ها ج- خودروها د- ب و ج 3- محیط زیست آلوده باعث …………………….. می شود. الف- بیماری ب- زیاد شدن انسان ها ج- زیاد شدن ماشین ها د- فرار حیوانات 4- هوای آلوده باعث ………………….. می شود. الف- اضطراب ب- بیماری ج- خواب آلودگی د- هیچ کدام مرحله هفتم: در این مرحله کلید سوالات را در اختیار دانش آموزان قرار داده تا برگه های خود یا دوستانشان را تصحیح کنند. همچنین معلم می تواند در صورت نیاز خود برگه ها را تصحیح کند. مرحله هشتم: در این مرحله نمرات فردی و گروهی روی جدولی نوشته و تجزیه و تحلیل می شود. جمع بندی مطالب: در پایان معلم به کمک فراگیران به جمع بندی مطالب پرداخته و توضیحات تکمیلی خود را بیان می کند. ارزشیابی پایانی 1- مضرات محیط زیست آلوده را بیان کنید؟ 2- مضرات آلودگی هوا را بیان کنید؟ 3- فواید محیط زیست پاکیزه را بیان کنید؟ 4- دو مورد عواملی که باعث آلودگی محیط زیست و هوای شوند را نام ببرید؟ تعیین تکلیف به پرسش های پایان درس جواب داده و برای جلسه آینده بیاورید. چک لیست گروه اول گروه دوم گروه سوم نمرات گروهی نفر اول نفر دوم نفر اول نفر دوم نفر اول نفر دوم دو مورد مضرات آلودگی محیط زیست را بیان کند. دو مورد مضرات آلودگی هوا را بیان کند. محیط آلوده و تمیز را با هم مقایسه کند. نسبت به پاکیزگی محیط زیست مسوولیت پذیر باشد. فواید محیط زیست پاکیزه را بیان کند. دو مورد از عوامل آلوده کننده محیط زیست را نام ببرد. نمرات فردی

آنچه در این مجموعه وجود دارد:چکیدهمقدمه بیان مسئلهتبین ضرورت و اهمیت موضوعیک دوره درس پژوهیبرنامه ریزی درس پژوهشیاهداف کلیهدف درس پژوهیحیطه عاطفینحوه تقسیم کارویژگی های طرح درس ( سناریو )زمان بندی نحوه اجرا چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن هاارزشیابی تدریسطرح درستدریس اول*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروهجلسه دوم درس پژوهیتعیین امکانات مورد نیازارزشیابی تدریس معایب تدریس :چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن هاروش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهیارایه گزارش پایانیدیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعفراهبرد های یاد دهی – یادگیری ابزار و امکانات مورد نیاز گروهچالش های فرا روی گروه : روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:امکانات مورد نیاز گروهنتایج حاصله:فهرست منابع و مآخذ :

   #سلامت #دانش آموزان