تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گروه اندیشه ــ کتاب «نظام معرفت شناسی سینوی» به قلم رحمت الله رضایی به عنوان اثر شایسته تقدیر بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی معرفی شد.

اثر شایسته تقدیر جشنواره بیست و چهارم کتاب سال دانشجویی

به گزارش ایکنا؛ این مجموعه دو جلدی، تلاش دارد با معرفی اضلاع هندسه معرفت شناختی ابن سینا، به تبیین هریک از آنها پرداخته، دورنما و جغرافیایی از آرای معرفت شناسانه او به دست دهد؛ میان این مجموعه و دیدگاه های رقیب مقایسه کند و کارآمدی آن را نشان دهد.

نویسنده در جلد اول کوشیده است با توضیح ساحت های حواس، به چیستی حواس، کارکرد و اعتبار آنها بپردازد. به این منظور، با تبیین تمایز میان ادراک و احساس، ترتیب زیستی و معرفت شناختی قوا و کارکرد هر یک از قوای درونی، به ویژه قوه واهمه، به این پرسش مهم پاسخ داده است که چگونه احساس، که مشترک میان انسان و حیوانات است، به امری معنادار و معرفت بخش تبدیل شده و سرانجام، زمینه «تعقل» را فراهم می کند. نویسنده با تمایز نهادن میان اقسام واهمه، رسالت مهم را بر عهده واهمه انسانی نهاده و آن را قوه فعّال معرفی کرده است.

در جلد دوم، که به حوزه عقل اختصاص دارد، نویسنده تلاش دارد به چیستی ساحت های عقل و سپس بیان کارکردها و اعتبار ادراکات عقلی بپردازد. به این منظور، به بیان دو گانه های مهم ابن سینا، یعنی عقل نظری و عملی، عقل فعال و منفعل پرداخته، تلاش کرده تا مشکلات آنها را حل، میزان تأثیرپذیری و تأثیرگزاری عقل را توضیح دهد. مهم ترین بحث دیگر این مجموعه، تبیین ارتباط عقل و حواس است.

نویسنده با بیان میزان وابستگی عقل به حواس، به دسته بندی ادراکات عقل، شیوه به دست آوردن هریک از آنها و میزان اعتبارشان پرداخته است. با توجه به ارتباط عقل و حواس، تقدم و تأخر منطقی هر یک و سپس عقل گرایی و حس گرایی ابن سینا را بررسی کرده است.

انتهای پیام

  

محتوای خبر ««نظام معرفت شناسی سینوی»؛ اثر شایسته تقدیر جشنواره کتاب سال دانشجویی» را در سایت «ایکنا» ببینید