تاریخ دریافت خبر:
رفتار نادرست انسان با محیط زیست، عامل فروپاشی در طول تاریخ
چکیده: رفتار نادرست انسان با محیط زیست یکی از عوامل مهم در فروپاشی ها در طول تاریخ بوده و است، همان طور که مردم ایستر با استفاده بی رویه از منابع طبیعی در دویست سال همه جزیره را از بین بردند و خودشان برای ادامه بقا با مشکل مواجه شدند. ادامه »