تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
سرویس شهرستان ها: رئیس کل دادگستری استان گیلان از تایید و قطعی شدن رأی پرونده اهورای سه ساله در دیوان عالی کشور خبر داد.‏
احمد سیاوش پور درباره آخرین وضع پرونده قتل اهورای سه ساله گفت: پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان گیلان منتهی به صدور رأی شد و در دیوان عالی کشور در شعبه ۴۷ به صورت فوق العاده رسیدگی شد. وی گفت: رأی صادره در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد و پس از انجام تشریفات و تقاضی اولیای دم و استیذان از رئیس قوه قضائیه رأی به مرحله اجرا در خواهد آمد.‏

   #گیلان #قوه قضائیه #قتل #دادگستری