تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
حمل محصولات نفتی با کاروان از ایران به عراق؛ دهه ۱۲۹۰ را مشاهده می کنید.

سرویس عکس و فیلم فردا: حمل محصولات نفتی با کاروان از ایران به عراق؛ دهه ۱۲۹۰را مشاهده می کنید.

   #کاروان