تاریخ دریافت خبر:
هشتاد و سومین مرحله یارانه نقدی، ساعت 24 امشب (سه شنبه 26) دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
یارانه نقدی امشب واریز می شود
به گزارش ایران خبر، هشتاد و سومین مرحله یارانه نقدی سه شنبه 26 دیماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
مبلغ یارانه نقدی 45500 تومان است که در ساعت 24 روز امشب سه شنبه واریز خواهد شد.

   #یارانه