تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
آقجا نوربردیوا، رئیس مجلس ترکمنستان، و هیئت همراه با استقبال رسمی پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران، صبح امروز ۲۵ دی ۱۳۹۶ وارد تهران شد.
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801109727692939.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801109727692939.jpg حمیدرضا راهل Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801108268352464.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801108268352464.jpg حمیدرضا راهل Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801108482258974.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801108482258974.jpg حمیدرضا راهل Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #رئیس مجلس

محتوای خبر «استقبال رسمی پروانه سلحشوری از رئیس مجلس ترکمنستان ۲۵ دی ۱۳۹۶» را در سایت «خانه ملت» ببینید