تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
استقبال رسمی از رئیس مجلس مالی و هیأت همراه در تهران صبح امروز 25 دی ۱۳۹۶ از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال علاءالدین بروجردی از رئیس مجلس مالی 25 دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801101601735653.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801101601735653.jpg محسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال علاءالدین بروجردی از رئیس مجلس مالی 25 دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801108220971148.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801108220971148.jpg محسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال علاءالدین بروجردی از رئیس مجلس مالی 25 دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801102064019670.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801102064019670.jpg محسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #رئیس مجلس

محتوای خبر «استقبال علاءالدین بروجردی از رئیس مجلس مالی 25 دی ۱۳۹۶» را در سایت «خانه ملت» ببینید