تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
استقبال رسمی از رئیس مجلس سنگال و هیأت همراه در تهران عصر امروز یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از رئیس مجلس سنگال و هیأت همراه http://cdn.icana.ir/d/019/201801103526461611.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801103526461611.jpg , استقبال رسمی از رئیس مجلس سنگالمحسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال رسمی از رئیس مجلس سنگال و هیأت همراه http://cdn.icana.ir/d/019/201801104440595181.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801104440595181.jpg , استقبال رسمی از رئیس مجلس سنگالمحسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال رسمی از رئیس مجلس سنگال و هیأت همراه http://cdn.icana.ir/d/019/201801104543262853.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801104543262853.jpg , استقبال رسمی از رئیس مجلس سنگالمحسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #رئیس مجلس

محتوای خبر «استقبال رسمی از رئیس مجلس سنگال و هیأت همراه» را در سایت «خانه ملت» ببینید