تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری شبستان، یکصد و پنجاه و سومین جلسه گروه علمی فلسفه مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع «نقش معلومات فلسفی در شکل گیری معنای متن» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین فربهی برگزار شد.

در ادامه گزارشی کوتاه از این نشست می آید:

منظور از معلومات فلسفی، معلومات عقلی تحلیلی است که از سطح متعارف بالاتر باشد و منظور از «نقش داشتن»، تأثیری اعتباربخش در محتوای تفسیری است.

این بحث را تحت دو عنوان بررسی می کنیم:

الف: نقش معلومات فلسفی در کشف مراد

ب: نقش معلومات فلسفی در شکل گیری ظهور متن

تأثیر در کشف مراد

مدعا این است که معلومات فلسفی مفسر، در کشف مراد خدا تأثیر معتبر دارد به شرطی که مفسر معلوماتش را مطابق با واقع بداند. در این صورت اگر کلام وحیانی را هم مطابق با واقع بداند نمی تواند آن را غیرملائم با واقع منکشف تفسیر کند. این تأثیر گاه صارفه و گاه معینه است.

گاه اعتقاد به آن معلوم فلسفی به دلائلی زائل می شود در این صورت دیگر نقش ندارد چون اعتقادی به مطابقت آن با واقع در کار نیست تا واقع منکشف به شمار آید.

زوال اعتقاد می تواند با ارشادات متن وحیانی و یا با تحصیل یقینی اقوا باشد.

گاه می توان باور قلبی را به عنوان فعل اختیاری مشروط به شرایطی کرد از این رو، می توان نقش معلومات را با فرض انکشاف محدود کرد.

ملتزم نمودن مفسر به تکمیل تحقیق و نیز امکان تولید علم دینی مبتنی بر منابع وحیانی را می توان از ثمرات این بحث دانست.

تأثیر در ظهور متن

(1)معلومات فلسفی می تواند حداقل از سه جهت، در ظهور متنِ وحیانی نقش داشته باشد

در معنای موضوع له

در معنای سیاقی

در تحلیل متن وحیانی

(2)برای تفسیر متن وحیانی، داشتن معلومات فلسفی متناسب با آن آیه لازم است و الا اعتبار آن با مشکل مواجه می شود.

پایان پیام/9
ضمیمه :

   #تولید علم