تاریخ دریافت خبر:
موتور

این مرد هندی موتور دست سازش حدود27متر است که حالا توانسته رکود قبلی گینس که 22متر بود را بشکند. هرچند تنه موتور او شبیه تابلوهای تبلیغاتی زمین فوتبال و مضحک است، ولی حالا او و همشهریانش خوشحال هستند!