تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
هشتمین حراج تهران با ارائه آثار ارزشمندی از هنر معاصر ایران شب گذشته در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.