تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
علی ابراهیمی* یکی از مهمترین اتفاقاتی که از سوی دولت دوازدهم در بودجه سال ۹۷ اتفاق افتاد، استانی شدن طرح های ملی است. بی شک این رویکرد موجب تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان ها می شود. این تصمیم دولت باعث می شود در سال آینده شاهد نقش آفرینی استانداران به عنوان عالی ترین مقام اجرایی هر استان باشیم.

تا کنون به این صورت بوده که وزارتخانه ها به دستگاه های تابعه خود اعتباراتی را تخصیص می دادند و این ادارات در استان ها برای انجام وظایف خود با استانداران هماهنگی هایی را برقرار می کردند. از طرفی بخش زیادی از اعتبارات در پایتخت متمرکز می شد. اکنون و با تخصیص اعتبارات طرح های ملی به هر استان، استانداران از اختیارات بیشتری برخوردار می شوند و نسبت به گذشته، نقشی بیش از نظارت را ایفا می کنند.

اهمیت دادن به قدرت های محلی و توجه به دیدگاه های آن ها باعث توسعه و شفافیت در کشور می شود. هرچه به اصل مهمی به نام "شفافیت" تاکید و توجه شود آنگاه می توانیم از فساد و مخصوصاً از نوع کلان آن جلوگیری کنیم. در واقع باید گفت عملیاتی کردن این تفکر توسط دولت در بودجه ۹۷ یک روند مثبت و قابل قبولی است که امیدوارم در دولت های بعدی هم ادامه داشته باشد تا با نقش دادن به استان ها به سمت تمرکززدایی برویم.

ان شاا... با عملیاتی شدن بودجه ۹۷ در سال آینده شاهد آن باشیم که کارها با سرعت بیشتری انجام شود و استانداران و مدیران استانی با فراغ بال جوابگوی مردم خود باشند.

*نماینده مجلس

   #پایتخت #دولت دوازدهم