تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دستگاهی که سطح اکسیژن عضله را اندازه می گیردیک شرکت آمریکایی ادعا می کند اندازه گیری سطح اکسیژن عضله با ردیاب تناسب اندام ممکن خواهد شد. یک شرکت آمریکایی دستگاهی موسوم به «Hex» طراحی کرده که می تواند چگونگی استفاده عضلات یک ورزشکار از اکسیژن را در واحد زمان اندازه گیری کند. دریافت 18 MB