تاریخ دریافت خبر:
خبرگزاری میزان- تورم پنهان، تورمی است که ابتدا خریدار متوجه آن نمیشود که این تورم نیز خود به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می گردد.