تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 123
استقبال رسمی از نائب رئیس مجلس اردن و هیأت همراه در تهران عصر امروز ۲۲ دی ۱۳۹۶ از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از نائب رئیس مجلس اردن و هیأت همراه ۲۲ دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801105395990738.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801105395990738.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال رسمی از نائب رئیس مجلس اردن و هیأت همراه ۲۲ دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801105736974112.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801105736974112.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال رسمی از نائب رئیس مجلس اردن و هیأت همراه ۲۲ دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801107594556312.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801107594556312.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #رئیس مجلس