تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دومین مرحله هشتمین دوره حراج تهران ۲۲ دی ماه برگزار شد. رویکرد این بخش از حراج تهران به سمت نسل متاخر و هنر معاصر ایران متمایل بود به شکلی که تعداد زیادی از آثار این حراج به دهه ٨٠ و ٩٠ اختصاص داشت.

دومین مرحله هشتمین حراج تهران