تاریخ دریافت خبر:
نفت کش احتمال ورود به نفتکش ایرانی؛ تکاوران ارتش پای کار آمدند تیم تجسس و نجات در بندر شانگهای آماده ارائه خدمات است که به محض اطفای حریق به امور تجسس و نجات خدمه کشتی بپردازد. همچنین مدیر عامل شرکت ملی نفتکش از عملیات ورود به کشتی با توجه به شرایط آب و هوایی خبر داد.