تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

   #سایپا #خودرو

محتوای خبر «سایپا رکورد زد؛ بیشترین تولید خودرو در دو شیفت کاری ثبت شد!» را در سایت «چرخان» ببینید