تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
استقبال رسمی از هیأت پارلمانی گامبیا در تهران عصر امروز ۲۲ دی ۱۳۹۶ از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از هیأت پارلمانی گامبیا عصر امروز ۲۲ دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801100142079530.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801100142079530.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال رسمی از هیأت پارلمانی گامبیا عصر امروز ۲۲ دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801107141809378.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801107141809378.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال رسمی از هیأت پارلمانی گامبیا عصر امروز ۲۲ دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801108537831622.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801108537831622.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

  

محتوای خبر «استقبال رسمی از هیأت پارلمانی گامبیا عصر امروز ۲۲ دی ۱۳۹۶» را در سایت «خانه ملت» ببینید