تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر لزوم متعادل سازی دستمزها گفت: مزد کارگران کم است و باید به شکل پلکانی افزایش یابد. او معتقد است اگر افزایش قیمت حامل های انرژی صرف طرح های عمرانی شود می توان به ایجاد اشتغال امیدوار بود.

   #ایجاد اشتغال #افزایش قیمت #اشتغال