تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
استقبال رسمی از هیأت پارلمانی مراکش در تهران صبح امروز ۲۲ دی ۱۳۹۶ از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از هیأت پارلمانی مراکش صبح امروز ۲۲ دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801100128356068.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801100128356068.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال رسمی از هیأت پارلمانی مراکش صبح امروز ۲۲ دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801104219670173.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801104219670173.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال رسمی از هیأت پارلمانی مراکش صبح امروز ۲۲ دی ۱۳۹۶ http://cdn.icana.ir/d/019/201801104133026856.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801104133026856.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

  

محتوای خبر «استقبال رسمی از هیأت پارلمانی مراکش صبح امروز ۲۲ دی ۱۳۹۶» را در سایت «خانه ملت» ببینید