تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

یک کشیش در کلیسایی قرن یازدهمی در اتیوپی، در طول شب، با نور شمع، در حال مطالعه ی کتاب مقدس است. عکاس این تصویر، نیل توماس، در حین عکسبرداری از وی، صدای نجوایش را نیز می شنیده. این تصویر به عنوان عکس برتر نشنال جئوگرافیک منتشر شده است.

1__hamgardi_22-10-8

   #نشنال جئوگرافیک