تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
اظهار نظر وزیر امور خارجه درباره شنیدن صدای اعتراض مردم، سوژه کاریکاتور محمدرضا ثقفی در شهروند شده است.