تاریخ دریافت خبر:
اظهار نظر وزیر امور خارجه درباره شنیدن صدای اعتراض مردم، سوژه کاریکاتور محمدرضا ثقفی در شهروند شده است.