تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دومین جایزه هنر معاصر ویستا که با موضوع اهمیت بخشی به ایده هنری شکل گرفته است در موزه هنرهای معاصر تهران برگذار شد.