تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
استقبال رسمی از هیأت پارلمانی سنگال در تهران عصر امروز ۲۱ دی ۱۳۹۶ از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال از هیأت سنگال http://cdn.icana.ir/d/019/201801109819488355.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801109819488355.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال از هیأت سنگال http://cdn.icana.ir/d/019/201801109210935514.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801109210935514.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال از هیأت سنگال http://cdn.icana.ir/d/019/201801109012121710.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801109012121710.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

  

محتوای خبر «استقبال رسمی از هیأت پارلمانی سنگال عصر امروز ۲۱ دی ۱۳۹۶» را در سایت «خانه ملت» ببینید