تاریخ دریافت خبر:
استقبال علیرضا رحیمی عصر امروز 21 دی 1396 از هیأت موزامبیک از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال علیرضا رحیمی از هیأت موزامبیک http://cdn.icana.ir/d/019/201801100594492184.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801100594492184.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال علیرضا رحیمی از هیأت موزامبیک http://cdn.icana.ir/d/019/201801100924295775.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801100924295775.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
استقبال علیرضا رحیمی از هیأت موزامبیک http://cdn.icana.ir/d/019/201801106481109773.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801106481109773.jpg ابوطالب ندری Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico