تاریخ دریافت خبر:
بسته خبری ۲۰ دی ۹۶در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته اند. در این بسته صوتی «ایسنابیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز - ۲۰ دی ۱۳۹۶ - را مرور می کنیم. دریافت 3 MB