تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مجموعه پنج کتاب از اریک امانوئل اشمیت در یک بسته


با خرید این بسته به جای پرداخت ۴۹۰۰۰ تومان قیمت نسخه چاپی، ۲۵۰۰۰ تومان قیمت نسخه الکترونیک، تنها ۱۷۵۰۰ تومان پرداخت کنید.


اریــک امانوئــل اشــمیت نویســنده، نمایشــنامه نویس و کارگــردان فرانســوی-بلژیکی در ســالهای اخیــر محبوبیــت بســیار زیــادی بــه خصــوص در دنیــای تئاتــر کســب کــرده اســت. نمایشــنامه های او در بیــش از پنجــاه کشــور در سراســر دنیــا بــه روی صحنــه رفته انــد و جوایــز متعــددی را کســب کرده انــداز جملــه جوایــزی کــه بــه اریــک امانوئــل اشــمیت تعلــق پیــدا کــرده اســت جایــزه تئاتــر مولیــر، داستان نویســی گنکــور و آکادمــی بالــزاک هســتند. او بیشــتر بــا نمایشــنامه های موفــق شــناخته می شــود ولــی در زمینــه ی رمان نویســی نیــز دســت آوردهای چشــمگیری داشــته اســت. در فیلمــی بــر مبنــای رمــان موســیو ابراهیــم و گلهــای قــرآن ۲۰۰۳ســال ســاخته شــد کــه جایــزه بهتریــن بازیگــر ســزار را در کارنامه خــود دارد. بــه عقیــده ی خــودش، نمایشــنامه نوشــتن او بســیار ســریع اســت امــا وقــت زیــادی صــرف می کنــد تــا رمــان و داســتان کوتاهــی بنویســد کــه خــودش آنــرا شایســته چــاپ بدانــد. او کــه دکتــرای فلســفه دارد مضامیــن فلســفی را بــه ســادگی بــا داســتانهای خــود می آمیــزد.


پس از خرید این بسته و همگام سازی مجموعه پنج جلدی به بخش کتابخانه اضافه می شود:
- خیانت اینشتن
- خرده جنایت های زناشوهری
- نوای اسرار آمیز
- عشق لرزه
- کتاب فردریک یا تاتر بولوار


پس از خرید این بسته و همگام سازی مجموعه پنج جلدی به بخش کتابخانه اضافه می شود.

  

محتوای خبر «مجموعه پنج کتاب نمایشنامه های اریک امانوئل اشمیت (نسخه PDF)» را در سایت «فیدیبو» ببینید