تاریخ دریافت خبر:
خبرگزاری میزان- راه های پیشگیری از بحران های جمعی دانشجویی، شیوه مدیریت در بحران های دانشجویی درزمان وقوع حوادث و مدیریت در بحران تجمع دانشجوی، در کارگاه آموزشی ویژه سرپرستان خوابگاه ها مطرح شد.

   #حوادث