تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
متاسفانه راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای چندی است که به جولانگاهی برای تبلیغ سبک زندگی غربی تبدیل شده است.

شعار سال: این حالت دراسلام مکروه است و ازنظر علمی باعث التهاب مخاط مثانه(cystit)و درصورت ادامه،احتمال تشکیل سنگ مثانه وآمادگی برای ایجاد سرطان وجود دارد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت تله پو، تاریخ 14 آذر 96، کد مطلب: 10041: www.telepo.ir


   #سرطان

محتوای خبر «توالت های سرپایی در یکی ازپاساژهای تهران» را در سایت «شعار سال» ببینید