تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ماکرون اذعان ماکرون به قدرت ایران «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه با اشاره به اینکه رقابت بین کشورهای منطقه و ایران منبع نگرانی است، تأکید کرد که گفت وگو تنها راه کاهش تنش هاست.

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه با دو روزنامه «الخبر» و «الوطن» الجزایر تصریح کرد که فرانسه تمایل دارد که نقش میانجی را ایفا نماید و گفت وگو بین ایران و فرانسه برای کاهش شدت تنش ها در منطقه نیز قاطعانه است، واقعیت این است که ایران یک قدرت منطقه ای است اما باید نقش سازنده ای را در حل بحران های منطقه ای ایفا نماید.

راه حل بحران لیبی سیاسی است
رئیس جمهور فرانسه همچنین تنها راه حل بحران لیبی را سیاسی دانست و افزود که به نفع همه طرف هاست که مسیر سیاسی زیر چتر سازمان ملل را در پیش گیرند.

از میانجی گری کویت حمایت می کنیم
وی تصریح کرد که بحران های منطقه خاورمیانه خواه در لیبی، سوریه، عراق و یا در حاشیه خلیج فارس منبع بی ثباتی است و ثبات منطقه خلیج فارس امری اساسی است و فرانسه نیز از میانجی گری کویت برای برون رفت از این بحران از طریق گفت وگو و مذاکره حمایت می کند.

فرانسه و الجزایر منافع مشترکی دارند
ماکرون همچنین اظهار داشت که فرانسه و الجزایر منافع مشترکی در موضوع ثبات در منطقه ساحل آفریقا دارند و عملیات «سرفال» نیز مالی را از گروه های تروریستی نجات داد. وی گفت وگو بین الجزایر و مغرب را امری اساسی در حل وفصل منازعه در منطقه صحرای غربی که باعث مشکلات زیاد اقتصادی در این منطقه شده است، برشمرد.

   #فرانسه #رئیس جمهور #لیبی #خلیج فارس #سازمان ملل #خاورمیانه #عراق

محتوای خبر «اذعان ماکرون به قدرت ایران» را در سایت «جام نیوز» ببینید